Nesumokėtos draudimo įmokos

Nesumokėjau draudimo įmokos, ar tai reiškia, kad sutartis nutraukiama ir aš neturiu mokėti?

Jei nesumokėjote draudimo įmokos draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik Jums sumokėjus draudimo įmoką. Apie tai draudikas privalo pranešti Jums raštu, nurodydamas, jog per 15 dienų, o gyvybės draudimo atveju – per 30 dienų nuo pranešimo gavimo nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo apsauga bus sustabdyta ir atnaujinta tik sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį.

Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos nesumokėjimo tęsiasi ilgiau negu 3 mėnesius, o gyvybės draudimo atveju – ilgiau negu 6 mėnesius, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, o ją nutraukus, jis turi teisę į iki draudimo sutarties nutraukimo nesumokėtas draudimo įmokas.

Sumokėjus įmoką, draudimo apsauga bus toliau taikoma. Jei draudiminis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu, draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos, tad bet kokie draudimo įmokos mokėjimo pradelsimai turėtų būti kuo operatyviau pašalinti, vengiant draudimo apsaugos sustabdymo.

Tuo atveju, jei nepageidaujate, kad draudimas toliau galiotų, kreipkitės į Lindorff arba draudimo bendrovę ir įmokos suma Jums bus perskaičiuota proporcingai iki draudimo sutarties nutraukimo dienos. Jūs (draudėjas) turite teisę nutraukti draudimo sutartį bet kokiu atveju draudimo bendrovėje. Dėl detalesnės informacijos rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į draudimo bendrovę.

Pardaviau draudimo objektą (namą, automobilį, butą), kodėl turiu mokėti?
Jei nepageidaujate mokėti likusių iki draudimo sutarties termino pabaigos įmokų, draudimo sutartį turite nutraukti, kadangi nepaisant apdrausto turto valdytojo, atsakingas už draudimo sutarties mokėjimus yra draudimo sutartį sudaręs draudėjas, šiuo atveju – Jūs.